vajaakykyinen

vajaakykyinen

 vajaakykyinen, henkilöt jotka esim. sairauden takia eivät ole kykeneviä antamaan tietoon perustuvaa suostumusta (luovuttaa näytteitä/tietoa biopankkiin)

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: Alaikäisen puolesta suostumuksen antaa hänen huoltajansa. Jos täysi-ikäisellä henkilöllä ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun syyn vuoksi ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä, suostumuksen voi hänen puolestaan antaa lähiomainen tai muu läheinen. Suostumuksen tulee olla alaikäisen tai vajaakykyisen oletetun tahdon mukainen.

Alkuperäinen lähde

 Litton, March 2006 draft


« t65

fi:sitemap

t84 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License